Verdidokument

Bakgrunn for dokumentet

 

Vi ønsker å gi alle som er i kontakt med KIM-senteret en bedre forståelse for måten vi jobber på. Vi har derfor valgt å samle formål, visjon, verdier, arbeidsfilosofi, medvirkning og etiske retningslinjer i et dokument, kalt ”Verdidokument for KIM-senteret”. Dette for å gi en innføring i den ideologi og metodikk vi benytter i arbeidshverdagen og hva som kan forventes av oss.

 

Verdidokumentet fungerer i tillegg som et arbeidsverktøy, og gir oss retningslinjer å jobbe etter. Vi ønsker en sterk medvirkning fra medarbeidere i KIM-senteret (deltakerne i arbeidspraksis), ansatte, NAV og andre samarbeidspartnere.


 

 

 

Formål med KIM-senteret

 

Vårt formål står beskrevet i vedtektene for KIM-senteret, vedtatt i styret i april 2016.

 

KIM-senteret skal være et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet senter for mennesker med psykiske problemer. En prioritert gruppe vil også være unge som har behov for nettverk og aktivitet både gjennom arbeid og fritid.

 

KIM-senteret skal:

 • Stimulere mennesker til egenutvikling gjennom markedsrettet arbeidspraksis i et støttende miljø.
 • Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering.
 • Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning.

 

KIM-senteret skal understøtte opplysningsarbeid om hvordan overkomme helseutfordringer med eksempel psykisk og /eller rus utfordringer, til å styre eget liv i retning som man selv ønsker.


 

 

 

Visjon, kvalitetspolitikk og verdier

 

Vår visjon, kvalitetspolitikk og verdier må sees i sammenheng fordi verdiene hjelper oss å nå visjonen. Både visjon og verdier er utarbeidet i fellesskap mellom medarbeidere og ansatte i KIM-senteret.

 


 

Visjon


”Mestring er målet”


Opplevelse av mestring fører til at man blir tryggere på sine egne valg og får en positiv videre utvikling. For oss betyr mestring å oppnå mål og tilegne seg ny kunnskap. Forutsetningen er at dette skjer i takt med samfunnet og omgivelsene. Visjonen er utarbeidet i fellesskap mellom medarbeidere og ansatte i KIM-senteret.

 

 

Kvalitetspolitikk

 

Attføringsfaglig:

 • God og fyldig informasjon til søkere. God veiledning i starten av arbeidspraksisen, både når det gjelder valg av type praksis, arbeidstid og oppgaver i starten
 • Vi tilrettelegger en arbeidspraksis den enkelte har utbytte av innen klare og faste rammer
 • Lik informasjon til medarbeidere og lik behandling, men individuell tilrettelegging
 • Medvirkning fra medarbeidere i alle ledd, vi skal til enhver tid ha en klar medvirkningspolitikk og arenaer for medvirkning
 • Medarbeidere skal vite hva som tilbys og kreves i løpet av arbeidspraksisen

NAV og andre innsøkende:

 • God informasjon om våre tilbud og kapasitet til enhver tid
 • Vi tilrettelegger for en god dialog med den enkelte NAV veileder, blant annet gjennom trekantsamtaler hver 3. måned.
 • Innfri kravspesifikasjoner for APS-tiltaket som KIM-senteret har.

Eksterne kunder:

 • Alle skal oppleve en profesjonell holdning og kundefokusert service.
 • Alle produkter og tjenester vi leverer er av god kvalitet og leveres innen avtalte tidsfrister

Internt:

 • Vi skal til enhver tid ha relevant kompetanse blant ansatte i KIM-senteret – i henhold til våre kompetanseplaner.
 • Vi jobber kontinuerlig med Helse, miljø og sikkerhet for å skape et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og ansatte.
 • Gjennomføre oppgaver til avtalt tid.
 • Opprettholde en informasjonsflyt.

I et samfunnsmessig perspektiv:

 • Følge med på utviklingen innen vårt fagfelt og behov innen rehabilitering, attføring og arbeid og levere tjenester i tråd med dette
 • Forplikte oss til enhver tid til å følge NAV sine gjeldende retningslinjer
 • Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering.
 • Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning.
 • Samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner

Etter endt arbeidspraksis i KIM-senteret:

 • Medarbeider har oppnådd en bedret livskvalitet, økt selvtillit, økt fagkunnskap og en plan for videre løp.
 • God og riktig avklaring for den enkelte medarbeider – jobb, skole, uføretrygd
 • En sluttrapport som beskriver arbeidspraksisen, gir svar på bestillingen og har en klar konklusjon.

 


 

Verdier


Våre verdier er respekt, trygghet, fleksibilitet, utvikling og mestring. Verdiene er utarbeidet i fellesskap mellom medarbeidere og ansatte i KIM-senteret.

 

Verdiene skal være til inspirasjon og være til hjelp i etiske dilemmaer. Verdiene skal gjenspeile seg på alle nivåer vi er involvert i – både i forholdet med medarbeidere, NAV, ansatte og eksterne kunder. Verdiene har innvirkning på hvordan vi utøver våre tjenester og hva vi formidler til hverandre og interesseparter.
 

Respekt

Respekt for oss er likeverd, å ha tro på hverandre, bli tatt på alvor og ha respekt for den jobben vi skal utføre. Vi skal gi service og ha kvalitet i alle ledd for å oppnå respekt fra alle interesseparter. Respekt skal være grunnlaget for alle relasjoner og vil prege all kommunikasjon i KIM-senteret, både internt og eksternt.

Trygghet

Trygghet for oss er forutsigbarhet, stabilitet, åpenhet og inneha tilstrekkelig kompetanse i alle ledd. Trygghet betyr også å bli utfordret innen trygge rammer. Både medarbeider i arbeidspraksis, NAV og ansatte skal føle trygghet. Den første kontakten med KIM-senteret skal oppleves som imøtekommende og profesjonell slik at alle skal føle trygghet.

 

Fleksibilitet

Fleksibilitet for oss er individuell tilpasning innen faste rammer, utfordring etter evne og at medarbeidere har medbestemmelse i eget attføringsløp hos oss. KIM-senteret skal være fleksibel for å få til et godt samarbeid og tilrettelegge etter den enkeltes ønsker og behov og etter bestilling fra NAV eller andre innsøkende. Fleksibilitet er viktig for at hver enkelt medarbeider i KIM-senteret skal klare å oppnå sine mål. Fleksibilitet er nødvendig for at KIM-senteret skal oppnå gode resultater. KIM-senteret vil jobbe for å tilpasse seg både den enkelte medarbeiders og samfunnets behov.

 

Utvikling

Utvikling for oss er kontinuerlig forbedring, vi setter oss klare mål og jobber mot disse. KIM-senteret skal legge opp arbeidet slik at medarbeider får bygge videre på sine ressurser og at det er utviklende fagmiljø for medarbeiderne. KIM-senteret ønsker tilbakemelding på jobben vi gjør, slik at vi kan forbedre og utvikle arbeidet.

 

Mestring

Mestring er å nå de mål vi setter oss, og bruke følelsen av å mestre til videre utvikling. Det er viktig at medarbeiderne opplever mestring både i forhold til de konkrete arbeidsoppgavene de har, men også i forhold å delta aktivt i de ulike møtefora m.m.


 

Medvirkning i KIM-senteret

 

Medvirkning er en del av vår metodiske tilnærming i tilegg til medarbeidersamtaler,

dialog, tett oppfølging, jobbe selvstendig og jobbe i team. KIM-senteret er bygd opp med tanke om at medvirkning er grunnleggende viktig for den enkelte og at medvirkningen må være reell for at vi kan kalle det en metode.

 

Medvirkning i KIM-senteret er at medarbeider deltar i utformingen av eget attføringsløp på flere nivåer og arenaer. Medarbeider gjennomfører attføringsløpet med en vekselvirkning mellom å ta ansvar for egen arbeidspraksis og tilrettelegging og bistand fra ansatte. Medvirkningen foregår innen gitte rammebetingelser, som bestillingen fra NAV, kravspesifikasjoner, etter arbeidsrutiner og instrukser fra arbeidsleder.

 

Vi har hele mennesket i fokus. For at medarbeider skal fungere og få best utbytte av arbeidspraksis må medarbeider si noe om ønsker og behov om tilrettelegging av arbeidet - arbeidstid, stillingsandel og oppgaver. Vi ønsker, så langt det lar seg gjøre, å ta hensyn til behandling og andre faktorer som har innvirkning på arbeidsdagen. Vi tenker helhet i arbeidspraksisen for at den enkelte skal kunne nå sine mål.

 

Se mer om medvirkning for medarbeidere i del 5 av KIM-permen.


 

 

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske prinsipper handler om å sette verdiene ut i praksis og etterleve dette i arbeidshverdagen. Verdiene og våre etiske prinsipper omfatter alle ansatte og medarbeidere i KIM-senteret og bygger på grunnprinsipper om ærlighet og respekt for andre mennesker.

KIM - senterets etiske retningslinjer skal minne ansatte og medarbeidere om at vi er moralsk forpliktet i forhold til hverandre i de mellommenneskelige relasjonene vi inngår i KIM-senteret. Etikken er både et individuelt og et felles ansvar. Den skapes i våre relasjoner og viser sin kvalitet i samhandling med andre og i vårt felles samfunnsansvar.


Respekt, forståelse og toleranse

 Ansatte skal vise respekt, forståelse og toleranse overfor kolleger, medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. Medarbeidere skal gjøre det samme overfor andre medarbeidere, ansatte og mennesker de møter i sin arbeidspraksis. I vid forstand er ansatte og medarbeidere å regne som kollegaer selv om rollene er forskjellige og makt og ansvarsforhold dem imellom er ulikt fordelt.


Ansvar og medvirkning

 Styre, ledelse, ansatte og medarbeidere ved KIM-senteret har alle et moralsk ansvar for å gjøre gagns arbeid og skape en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø. Det moralske ansvaret går ofte parallelt med og understøtter et mer formelt forpliktende ansvar som fremgår av lover og forskrifter, formelle vedtak, arbeidsavtaler og instrukser. Samtidig er det moralske ansvaret mer omfattende og påkaller på en særlig måte vår evne og vilje til medmenneskelighet. Derfor er det nødvendig å skjelne mellom en formell og en moralsk side av det å ha og ta ansvar. Grunnleggende i vår arbeidspraksis er medvirkningen fra den enkelte medarbeider. Medarbeider får gjennom medvirkningen reell innflytelse i egen situasjon og arbeidshverdag. Dette for å sikre den enkelte medarbeiders verdighet og selvstendighet. Vi skal derfor praktisere retningslinjer for medvirkning og evaluere disse årlig for å sikre at medvirkningen blir reell.


Etikk og attføringsfaglig arbeid

 I KIM-senteret møter vi mennesker som er i en sårbar situasjon og som trenger en grunnleggende respekt og trygghet. Psykiske helseproblemer er ofte komplekse og kan være vanskelig å uttrykke eller definere. Hva som fungerer eller hjelper for den enkelte vil derfor variere fra medarbeider til medarbeider. Dette kan vi imøtekomme ved å se den enkelte og se helheten. Vi skal derfor bistå medarbeidere i kontakten med det øvrige hjelpeapparatet og bidra til samarbeid på vårt område som er arbeidspraksisen. Vi skal se vår begrensning og koble inn andre faggrupper når dette er nødvendig. Vi skal ha god dialog med veileder i NAV for å sikre god fremdrift mot målet for den enkelte medarbeider.


Korrupsjonsfri og hederlig kultur

 Ansatte og medarbeidere må legge vinn på å fremme en korrupsjonsfri kultur ved KIM-senteret. Dette stiller krav til den enkeltes integritet og hederlighet. Uredelighet, slurv og det å skaffe seg selv fordeler urettmessig må motstås og bekjempes både i forvaltning, intern og eksternt arbeid.


Krav, omsorg og raushet i arbeidsmiljøet

 Våre interessepartnere har rett til å forvente høy faglig og etisk standard ved KIM-senteret. For stiftelsen er det viktig å ha et best mulig omdømme. Det betyr at ansatte skal stille krav til hverandre, men også gi hverandre støtte og omsorg. Alle ansatte og medarbeidere har et moralsk og sosialt ansvar for å bidra til trivsel på arbeidsplassen og for å medvirke aktivt til et arbeids- og utviklingsmiljø som er trygt, stimulerende og utfordrende. I KIM-senteret må det òg være rom for at vi alle kan feile også i etisk og moralsk forstand. En slik erkjennelse kaller på romslighet og raushet. Aller viktigst er det at vi selv erkjenner situasjonen når vi har feilet, viser vilje og evne til å gjøre opp for oss, lærer av våre feil og gjør ting bedre neste gang.


Frihet, ansvar og moralsk mot til å ta opp kritikkverdige forhold

 Ansatte og medarbeidere har frihet til og ansvar for å utvikle forholdene ved KIM-senteret i etisk henseende og å ta opp forhold som fremstår som uetiske med rette vedkommende. Det er viktig å understreke at dette både er en frihet og et ansvar. Konflikter bør tas opp med de involverte parter og søkes løst så snart som mulig. Av særlig betydning er det at de involverte parter selv erkjenner sitt ansvar for å løse konflikter.


Ansattes betydning for en høy etisk standard

 Ansatte skal være bevisst sin egen rolle og den innflytelse han eller hun har på arbeidsmiljøet og medarbeidere. Som ansatt skal man ha en klar rolle og funksjon i forhold til medarbeidere, dette har vi for å beskytte medarbeidere mot den uheldige effekt det kan ha hvis ansatte går utover retningslinjer eller ansvarsområde.

Lederes egen atferd er viktig for å utvikle en høy etisk standard. Ledere skal særlig arbeide for å skape et sterkt fellesskap og en god institusjonskultur som setter krav til kvalitet og ytelse, men også til omsorg og respekt for den enkelte. Ledere og tillitsvalgte har også et særlig ansvar for å gi den enkelte utviklingsmuligheter og for å håndtere mellommenneskelige konflikter på en forsvarlig måte etisk og faglig. Ikke minst det siste krever både klokskap, skjønn og mot.


Samfunnsengasjement om etiske og faglige spørsmål

 Det er et mål i seg selv at flest mulig i KIM-senteret lar seg engasjere i en allsidig dialog om etiske og faglige spørsmål relatert til vår virksomhet og til samfunnslivet for øvrig. Å bidra til samfunnsdebatten kan være en del av både medarbeidere og ansattes engasjement. Et særlig fokus må i dag settes på den økende trusselen mot miljøet. Både som individer og som fellesskap må KIM - senterets ansatte og medarbeidere bidra med kunnskap og praksis for å verne og bedre miljøet. Det handler om å ta ansvar for fremtiden og for kommende generasjoners liv og helse, og det handler om rettferdighet i dagens verden og for våre etterkommere.